×

Etický kodex mekléřů FINDEO REALITY S.R.O.

Osoby systému Findeo:


 • jednají vůči klientům, ostatním osobám a mezi sebou vždy na základě úcty a profesionální etiky.
 • se budou vždy vyhýbat nepravdám, úmyslnému zkreslování skutečností a informování zavádějícím způsobem. Příkazník se při výkonu své podnikatelské činnosti nesmí v žádném případě provozovat klamavé a podvodné praktiky;
 • dodržují obecně závazné právní předpisy České republiky;
 • nesmí třetím osobám přímo či nepřímo nabízet či poskytnout plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu či výhody a/nebo které by mohly být považovány za úplatek;
 • svým chováním nepoškozují klienty a dobrou pověst realitní profese se nedopustí nekalo soutěžního jednání a nevyužívají nespravedlivé výhody proti ostatním makléřům ani vůči sobě navzájem;
 • jsou loajální vůči společnosti Findeo reality s.r.o.
 • budou vždy poskytovat a zajišťovat služby a produkty v náležité kvalitě odpovídající standardům Findeo reality s.r.o.
 • budou považovat veškeré informace získané v souvislosti s provozováním systému Findeo reality s.r.o. za důvěrné a musí být zajištěna jejich náležitá ochrana proti zneužití.
 • si jsou povinni udržovat přehled o stavu a vývoji na trhu s nemovitostmi v oblasti jejich působení a o faktorech, které tento trh významně ovlivňují;
 • chrání zájmy klientů a jednají se všemi stranami obchodního případu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí;
 • si soustavně prohlubují svou kvalifikaci a účastní se všech vzdělávacích a informačních programů určených společností Findeo reality s.r.o.
 • neznevažují činnost ostatních makléřů, ani nenabízí názor na činnosti ostatních makléřů. Je-li jejich názor žádán, mohou tak učinit slušným a bezúhonným způsobem
Top